Junior Onderzoeker ‘Verkenning klimaatrisico’s Nederlandse Energiesysteem’ – TU Delft – Delft

 • Delft

TU Delft

Junior Onderzoeker ‘Verkenning klimaatrisico’s Nederlandse Energiesysteem’

Wil je een bijdrage leveren aan het verbeteren van beleidsvorming vanuit de kennis en expertise binnen de TU Delft? In deze functie help je een brug te bouwen tussen state-of-the- art wetenschappelijk kennis en beleidsadvies.

Introductie
Nederlandse sectoren (water, energie, landbouw, industrie) zijn kwetsbaar voor
klimaatverandering, bijvoorbeeld door steeds extremer weer, waterschaarste, en de gevolgen
van een alsmaar stijgende zeespiegel. Om effectief klimaatbeleid te voeren is het nodig zowel
de huidige als toekomstige klimaatrisico’s voor de verschillende sectoren in beeld te brengen.
Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) gaat in 2024 en 2025 deze toekomstige
klimaatrisico’s verkennen in het kader van de nationale klimaatadaptatiestrategie (DO-NAS)
voortbouwend op een eerdere nulmeting van de huidige klimaatrisico’s. Dat wordt gedaan
aan de hand van een tweetal contextscenario’s, die een bandbreedte geven van mogelijke
ontwikkelingen op aspecten als klimaatverandering en maatschappelijke (socio-economische
en ruimtelijke) ontwikkelingen en een drietal beleidsscenario’s’.

Het Climate Safety & Security Center (CASS) van TU Delft | The Hague is door PBL gevraagd
om de toekomstige klimaatrisico’s voor de Energiesector in kaart te brengen. Omdat Energie
als sector nog niet is meegenomen in de nulmeting van de huidige klimaatrisico’s, richt een
deel van de opdracht zich ook op het nadenken over verschillende types risico’s en het
voorstellen van indicatoren voor de verdere analyse. Andere sectoren, zoals gezondheid,
gebouwde omgeving, waterveiligheid, ICT worden door RIVM, TNO, Deltares en WEnR in kaart
gebracht.

Functieomschrijving
Wij zoeken een kandidaat die deze inventarisatie gaat leiden vanuit de TU Delft gedurende
een periode van ca. 12 maanden (beoogde startdatum zomer 2024). Deze persoon zal deel
uitmaken van een projectteam binnen CASS, bestaande uit Jasper Verschuur, Behnam Taebi
en Jennifer Kockx.

Als deel van het project zullen de volgende taken moeten worden uitgevoerd:

 • Inventarisatie van de kwetsbaarheden van het Nederlandse energiesysteem met betrekking tot klimaat.
 • Vaststellen van leidende klimaatindicatoren om klimaatrisico’s in te schatten.
 • Kwantificeren van de huidige en toekomstige klimaatrisico’s met behulp van veelal kwalitatieve methoden, aangevuld met (indien beschikbaar) bestaande kwantitatieve modellen.
 • Doorvertalen van verschillende toekomstige scenario’s (zowel klimaat als ruimtelijke) naar de verwachte ontwikkelingen binnen het Nederlandse energiesysteem.
 • Opstellen van tussen- en eindrapporten, en presentatie van de tussen- en eindresultaten.
 • Interactie met expert binnen de TU Delft, PBL en andere betrokken partijen, zoals RIVM en TNO.
 • Vereisten
  De ideale kandidaat heeft een of meerdere van de volgende eigenschappen:

 • Junior onderzoeker met een focus op energie, infrastructuur, (klimaat)beleid, of een ander relevant vakgebied. Zowel kandidaten met een (afrondende) MSc en/of PhD komen hiervoor in aanmerking.
 • Ervaring of diepgaande interesse in het energiesysteem en/of klimaatrisico’s aan vitale infrastructuur.
 • Ervaring of interesse in zowel kwalitatieve en kwantitatieve methoden om klimaatrisico’s in te schatten.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en het kunnen schrijven van toegankelijke stukken.
 • Sterke motivatie om aan klimaatvraagstukken te werken, vooral klimaatadaptatie.
 • Affiniteit met het werken binnen een multidisciplinaire omgeving, met zowel onderzoekers vanuit verschillende disciplines als beleidsmakers.
 • Lees hier meer