Klantmanager Inburgering – Matchpartner Werving en Selectie – Delft

 • Delft

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Het betreft een gemeente inZuid-Holland.

Bedrijfscultuur

Binnenhet Sociaal Domein van deze gemeente staan de mensen centraal.Samen met de andere Klantmanagers Inburgering begeleiden jullie destatushouders die woonachtig zijn binnen deze gemeente. Er heersteeen warme en gezellige sfeer onderling. Deels thuiswerken behoorttot de mogelijkheden.

Functieomschrijving

Voor een mooie gemeente in de regio Zuid-Holland zijnwij op zoek naar een Klantmanager Inburgering. Je gaat met de klantin gesprek, om te kijken hoe jij ze op weg kunt helpen in deNederlandse samenleving. De kern van de functie is het bevorderenvan de ‘zelfredzaamheid’. 
Deopdracht is voor een jaar, voor minimaal 32 tot 36 uur perweek.

Resultaatgebieden en/ofspecialismen:

 • Uitvoering van denieuwe wet inburgering;
 • Re-integratie naarregulier werk en re-activering;
 • Hetonderhouden van contacten en relaties met leveranciers.

Begeleiding inburgering:

 • Beoordeelt de competenties en de algemene situatie van deinburgeraar en ontwerpt een traject;
 • Voert deregie op de uitvoering van het traject doorcontractpartijen;
 • Beoordeelt de kwaliteit ende effectiviteit van de diensten van contractpartijen.

Re-integratie naar regulier werk:

 • Ondersteunt de klant bij het opstellen vanactieplannen;
 • Bewaakt de voortgang van dere-integratieactiviteiten van de klant;
 • Coacht, stimuleert en motiveert de klant bij zijnontwikkelingsproces;
 • Onderhoudt contacten metde ketenpartners, werkgevers, bemiddelings- en/ofre-integratiebedrijven;
 • (Her)plaatst klantenop beschikbare plaatsen voor additioneel en regulierwerk; 
 • Bevordert duurzame plaatsing doorvervolgbegeleiding van klant tijdens het werk.

Activering:

 • Stimuleert, motiveert ondersteunt cliënten, die weinig ofgeen perspectief hebben op uitstroom naar reguliere arbeid in hetzoeken naar alternatieve activiteiten; 
 • Bevordert duurzame participatie in maatschappelijkzinvolle activiteiten; 
 • Coacht,stimuleert en motiveert van de klant bij zijn ontwikkelingsprocesten behoeve van doorstroom naar arbeidsactivering.

Functie-eisen

Jebent minimaal 32 tot 36 uur beschikbaar voor de duur van een jaar.Daarnaast heb je:

 • HBO-opleidingafgerond;
 • Recente werkervaring alsKlantmanager inburgering;
 • Kennis van hetvakgebied: De wet inburgering, sociale zekerheid, gemeentelijkebeleid, sociale kaart en arbeidsbemiddeling;
 • Kennis en vaardigheden in het motiveren en begeleiden vanklanten i.h.k.v. het nieuwe inburgeringsstelsel;

Arbeidsvoorwaarden

Wat mag je verder van matchpartnerverwachten? 

 • Matchpartner gaatvertrouwelijk om met kandidaten en vindt het belangrijk om dejuiste hulp te bieden op maat
 • Je kan van onseen pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouwprofiel en wensen kansen creëren bij onze klanten

Lees hier meer